Come si Scrive...

...il nome del vostro personaggio preferito in Giapponese? Le Webmistress li hanno scritti per voi! ^o^

Momomiya Ichigo
Aizawa Minto
Midorikawa Retasu
Fuon Purin
Fujiwara Zakuro
Aoyama Masaya
Shirogane Ryou
Akasaka Keiichirou
Kisshu
Pai
Taruto
Ao No Kishi
Deepu Buruu
Mew Ichigo

Mew Minto

Mew Retasu

Mew Purin

Mew Zakuro

This document is part of "Tokyo Mew Mew - L'Unico Sito Unico"
Created by MewLeemoon & Neko Ichy-chan - http://www.mewsisters.org/